Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Μεταθέσεις τοποθετήσεις στο Νομό Αχαΐας

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Δ. Ελευθεριώτη, αιρετού ΠΥΣΠΕ Αχαΐα μετά τις δηλώσεις των οργανικά υπεραρίθμων από την Τρίτη 31 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιουνίου, ακολουθούν οι μεταθέσεις-τοποθετήσεις των υπόλοιπων εκπ/κών. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων θα γίνει ( σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Π.Υ.Σ.Π.Ε Αχαΐας ) την Παρασκευή 10 Ιουνίου.

Οι δηλώσεις για μεταθέσεις - τοποθετήσεις των υπόλοιπων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 14 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιουνίου. H δήλωση τοποθέτησης-μετάθεσης μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και είκοσι (20) Σχολικές Μονάδες.

Οι τοποθετήσεις   γίνονται βάσει μορίων. Τα μόρια προκύπτουν από τη συνολική υπηρεσία,  την οικογενειακή κατάσταση, τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες σχολείων (Μ.Σ.Δ.), τη συνυπηρέτηση και την εντοπιότητα. Προηγούνται οι συνάδελφοι που αποδεδειγμένα (με βεβαίωση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής) έχουν σοβαρούς λόγους υγείας οι ίδιοι ή τα παιδιά τους (Π.Δ 50/96).

Η πρώτη προτίμηση στις τοποθετήσεις στο ΠΥΣΠΕ ΔΕΝ μοριοδοτείται. Οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση γίνονται όπως και στη Γενική Αγωγή.( σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους) Στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ μένει κάποιος συνάδελφος ο οποίος μετά και από τις δύο (2) πρώτες φάσεις τοποθετήσεων δεν πιάνει κάποιο σχολείο ή νηπιαγωγείο. Αν στην περίπτωση αυτή οι συνάδελφοι είναι πιο λίγοι και οι σχολικές μονάδες περισσότερες, τοποθετούνται οι συνάδελφοι υποχρεωτικά στις θέσεις αυτές. Αν τα σχολεία ή τα νηπιαγωγεία είναι λιγότερα και οι συνάδελφοι περισσότεροι, τότε παραμένουν στη Διάθεση.

Υποχρεωτικά τοποθετούνται οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες τοποθέτησης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.
                 
          Μεταθέσεις  Ν. 3848/2010
1)      Με βάση το άρθρο 4 ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) ετών.
2)      Με βάση το άρθρο 30 προϋπόθεση για μετάθεση είναι η πραγματική υπηρεσία δύο (2) ετών στην οργανική θέση. Η διάταξη αυτή αφορά τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση (Νοέμβριο 2010) για το σχολικό έτος 2011-2012 και μετά.
3)      Με βάση το άρθρο 30, οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή 2½ (δυόμισι) για κάθε έτος υπηρεσίας από 2 (δύο) που προβλέπονταν στο Π.Δ. 50/1996. Και οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα  ορίζονται σε τέσσερις (4) από 2 (δύο) ..

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου