Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Προτεραιότητα το «Νέο Σχολείο» για το υπουργείο Παιδείας

Μετά τις καινούριες υπογραφές που «έπεσαν» και στα πλαίσια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 η στρατηγική του ΥΠΑΙΘ επικεντρώνεται στην αξιολόγηση, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και της εκπαιδευτικής πρακτικής, στη συμπύκνωση της ύλης και όχι μόνο. Μάθετε λεπτομέρειες….Υπεγράφησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

 Όπως αναφέρεται στο επίσημο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγκεκριμένα στην ενότητα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι η συνέχιση των θεσμικών αλλαγών που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κυρίως με την εφαρμογή του ν. 4186/2013 και την προώθηση του θεσμού της μαθητείας, η οποία άλλωστε αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας (MoU). Τέλος, οι προσπάθειες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης θα επικεντρωθούν σε διαρθρωτικές αλλαγές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης.

 Επισημαίνεται επίσης η συμβολή του ΥΠΑΙΘ στην υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία», για τις οποίες γίνεται αναφορά στους Άξονες Προτεραιότητας.

 Η στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας στην α’βάθμια και β’βάθμια εκπαίδευση αρθρώνεται γύρω από τις εξής παρεμβάσεις:

-Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού συστήματος και μέτρηση της αποτελεσματικότητας του,

-Καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών και βελτίωση του γραμματισμού (literacy) κυρίως στη γλώσσα, στη φυσική και τα μαθηματικά,

-Βελτίωση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών

-Βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής και συμπύκνωση της ύλης.

 Στις αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν από μια σειρά στοιχείων που παρατίθενται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

-Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

-Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Τεχνικο – επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

-Προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

-Ενδυνάμωση των δεσμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο.

-Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.

-Αναβάθμιση του συστήματος διά βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν

Περιγραφή Επενδυτικής Προτεραιότητας

 Όσον αφορά την περιγραφή της Επενδυτικής Προτεραιότητας «μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης
πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» παρατίθενται τα ακόλουθα:

Η συνέχιση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου, με τη διεύρυνση της εφαρμογής σε περισσότερα σχολεία (δημοτικά, Γυμνάσια), αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΥΠΑΙΘ και για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με βασικές κατηγορίες δράσεων, την εφαρμογή Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), σε περισσότερα δημοτικά σχολεία, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αντικείμενα που συνδέονται με τις αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών και με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική, και την ένταξη παιδιών από ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία.

Ήδη, έχουν ενταχθεί ως εμπροσθοβαρή έργα στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου δράσεις για την υποστήριξη σχολείων με ΕΑΕΠ καθώς και δράσεις για την ένταξη παιδιών από ΕΚΟ. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών από το Δημοτικό, ώστε να τεθούν στέρεες βάσεις για ομαλή συνέχιση των μαθητών στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για να βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας στη έρευνα PISA του OECD, δίνοντας έμφαση στα τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την κατανόηση κειμένου.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω δράσεις θα εξειδικευθούν με γνώμονα τις νέες κατευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ, όπως αυτές διαμορφωθούν στη βάση των αποτελεσμάτων της διενεργούμενης αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν δράσεις για την ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση  προγραμμάτων σπουδών καθώς και για την προμήθεια και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα σπουδών θα περιλαμβάνουν αναφορές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων.

Επίσης, σημειώνεται ότι στη νέα προγραμματική περίοδο το μοναδιαίο κόστος για τη συγκεκριμένη παρέμβαση μειώθηκε, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των σχολικών μονάδων που εντάσσονται στην παρέμβαση. Ως αποτέλεσμα αυτού το ποσοστό συμμετοχής των εθνικών πόρων στη χρηματοδότηση του «Νέου Σχολείου» θα είναι αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Με δεδομένο ότι μέχρι το 2020 το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτεί δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή κρίνεται σημαντική η πλήρης ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα προγράμματα σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, προκειμένου να αναπτυχθούν οι ψηφιακές δεξιότητες (digital competences) και να παρέχονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Ήδη, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δημιουργήθηκαν οι βασικές υποδομές καθώς και δίκτυα, τα οποία διασυνδέουν το σύνολο των εμπλεκομένων (σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικοί, διοικητικές υπηρεσίες και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) και παρέχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr), η εκπαιδευτική πύλη www.e-yliko.gr καθώς και η δικτυακή πύλη του Νέου Σχολείου ( ttp://dschool.edu.gr/), η οποία περιλαμβάνει διαδραστικά σχολικά βιβλία και τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Φωτόδενδρο), αποτελούν τα κύρια αποτελέσματα των δράσεων στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» και συνιστούν τις βασικές δομές για τη συνέχιση της μεταρρύθμισης του «Ψηφιακού Σχολείου» στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν δράσεις για τη δημιουργία, διάθεση και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ).


Πηγή: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/771640/proteraiotita-to-neo-sholeio-gia-to-upourgeio-paideias/
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου