Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

Κριτική αποτίμηση της δράσης των σχολικών μονάδων προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Σε προγραμματισμό του σχολικού έργου θα προχωρά ο Σύλλογος Διδασκόντων με την έναρξη του σχολικού έτους ενώ στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα συντάσσεται απολογιστική έκθεση λαμβάνοντας υπόψη:


α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης,
β) τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων και
γ) την εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού. Με την ίδια έκθεση θα διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.

Τα παραπάνω περιέχονται μεταξύ των άλλων στο άρθρο 45 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, που τιτλοφορείται «Προγραμματισμός και κριτική αποτίμηση της δράσης των σχολικών μονάδων». Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το άρθρο 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου, σχεδιάζει τον προγραμματισμό του σχολικού έργου και τον υποβάλει στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και στους σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι υποχρεούνται να διατυπώσουν αιτιολογημένη γνώμη. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και οριστικοποιεί τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς.

O Σύλλογος Διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις, συζητεί διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού προγραμματισμού και προβαίνει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις. Παράλληλα, σε μεγάλες σχολικές μονάδες, όπου είναι εφικτό, δημιουργούνται ομάδες εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα, με στόχο την ανατροφοδότηση και τον από κοινού σχεδιασμό.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, συντάσσει απολογιστική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη:
α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης,
β) τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων και
γ) την εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού. Με την ίδια έκθεση θα διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.

Ο σχολικός σύμβουλος υποχρεούται να εκφράσει αιτιολογημένες απόψεις επί του απολογιστικού σημειώματος των καθηγητών.

Κατά τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των σχολικών συμβούλων και του Διευθυντή εκπαίδευσης επί του απολογισμού της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Στο πρόγραμμα δράσης κάθε Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και η υποστήριξη των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας της διεύθυνσής τους. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Η ηλεκτρονική, τηλεφωνική και δικτυακή επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, η συνεργασία με τους διευθυντές, εκπαιδευτικούς και τις ομάδες μαθητών, ενημέρωση για τη σύμπραξη με άλλα σχολεία.

Με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Κάθε προηγούμενη υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος που αντίκειται στο παρόν άρθρο, καθώς και κάθε γενική και ειδική διάταξη με αντίθετο ή διαφορετικό περιεχόμενο καταργείται από την έκδοση του παρόντος νόμου.

Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και από το σχολικό έτος 2015 -2016.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου