Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Πότε ένας εκπαιδευτικός θα χαρακτηρίζεται ως "ελλιπής"

Αποφασισμένος να υλοποιήσει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι ο Υπουργός Παιδείας παρά τις αντιδράσεις τόσο της ΟΛΜΕ όσο και της ΔΟΕ που υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση είναι ένα πρόσχημα για να πραγματοποιηθούν απολύσεις. Ο φόβος των δασκάλων και καθηγητών εδράζεται στη νομοθεσία και συγκεκριμένα στο άρθρο 95 του ν.3528/2007 που αναφέρει ότι υπάλληλος που εγγράφεται δυο διαδοχικές φορές στον πίνακα των μη προακτέων παραπέμπεται υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο που μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. 

Στο παρακάτω άρθρο μπορείτε να δείτε το τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται ελλιπείς καθώς και το πότε ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελλιπής. 

Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία 

1. Η τελική βαθμολογία και ο συνολικός ποιοτικός χαρακτηρισμός κάθε αξιολογούμενου εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε κάποια από τις θέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προκύπτει ως εξής:

Πολλαπλασιάζουμε τη βαθμολογία κάθε κατηγορίας με το συντελεστή βαρύτητας αυτής, στη συνέχεια προσθέτουμε τα γινόμενα που προκύπτουν και έπειτα διαιρούμε το άθροισμα των γινομένων με τον αριθμό 5, που είναι το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των κατηγοριών.
Με δεδομένο ότι τα κριτήρια μιας κατηγορίας είναι ισοδύναμης βαρύτητας, ως βαθμολογία κάθε κατηγορίας ορίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των κριτηρίων που την απαρτίζουν.
Δηλαδή, η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) δίνεται από τον ακόλουθο αλγόριθμο:
ΤΒ = Άρθροισμα όλων των γινομένων ΒΚτi x ΣΚτi, Άθροισμα ΣΚτi, όπου ΒΚτi η βαθμολογία της i κατηγορίας και ΣΚτi ο συντελεστής βαρύτητας αυτής.

2. Η τελική βαθμολογία κάθε αξιολογούμενου εκπαιδευτικού που δεν υπηρετεί στις θέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υπολογίζεται με τον εξής μαθηματικό τύπο:

ΤΒ={ΣΚτ1Χ ΒΚτ1+ ΣΚτ2Χ ΒΚτ2+ ΣΚτ3ΧΒΚτ3 + ΣΚτ4ΧΒΚτ4 + ΣΚτ5ΧΒΚτ5}/5,
όπου ΤΒ: Η τελική βαθμολογία, ΒΚτ: Βαθμός κατηγορίας που προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου της και ΣΚτ: Συντελεστής κατηγορίας κριτηρίων.

3 Η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) υπολογίζεται με χρήση υπολογιστή και εκφράζεται ως δεκαδικός αριθμός με προσέγγιση εκατοστού. 

Πότε ένας εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται ελλιπής:

Υπάρχουν δυο περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν τον εκπαιδευτικό στο χαρακτηρισμό του ως ελλιπή.
  • Αν η συνολική βαθμολογία του είναι μεταξύ 0-30 τότε χαρακτηρίζεται ως ελλιπής. 
  • Επίσης οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία εκ των κατηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συνολικής βαθμολογίας. 

Τι αναφέρει η νομοθεσία για τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν ως ελλιπείς

Σύμφωνα με το ΠΔ 152/2013 οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ως ελλιπείς με σχετική πράξη του Διευθυντή Διεύθυνσης, εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 226). Με βάση το άρθρο αυτό οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη.
Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει σύμφωνα με την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ ο κίνδυνος της απόλυσης για τους εκπαιδευτικούς που εγγράφονται σε δυο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων με βάση τα όσα αναφέρει το άρθρο 95 του ν.3528/2007 που παρατίθεται ακολούθως. 
Άρθρο 8 παράγραφος 4 νόμος 4024/2011:
Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη.
Άρθρο 95 του ν.3528/2007

Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου
Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πηγή: http://www.news.gr/
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου