Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Διδακτικές επισκέψεις Δημοτικών Σχολείων. Τι ισχύει;

Μας ενημερώνει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Ν. Αχαΐας, Τάσος Σταυρογιαννόπουλος
1.      Ποιος λαμβάνει την απόφαση για τις διδακτικές επισκέψεις;
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 954 τ. Β΄/7.9.98) και το εδ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄/13.7.98) ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου.

2.      Ποιος εγκρίνει την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τις διδακτικές επισκέψεις;
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 954 τ. Β΄/7.9.98), ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης.

3.      Ο Σχολικός Σύμβουλος ενημερώνεται για τις διδακτικές επισκέψεις;
Ασφαλώς ενημερώνεται. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 954 τ. Β΄/7.9.98) και το εδ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998(ΦΕΚ 161 τ. Α΄/13.7.98) οι διδακτικές επισκέψεις α) αποτελούν μέρος του ετήσιου ή τριμηνιαίου προγραμματισμού, που υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ή β) πραγματοποιούνται έκτακτα, οπότε ενημερώνεται έγκαιρα ο Σχολικός Σύμβουλος.

4.      Με ποιον τρόπο ενημερώνεται ο Σχολικός Σύμβουλος για τις διδακτικές επισκέψεις;
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 954 τ. Β΄/7.9.98) και το εδ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998(ΦΕΚ 161 τ. Α΄/13.7.98)  ενημερώνεται με την υποβολή πρακτικού στην περίπτωση προγραμματισμένων διδακτικών επισκέψεων, όπου αναφέρονται ο ακριβής τόπος, το μέσο μεταφοράς, η ημέρα και οι ώρες πραγματοποίησης των επισκέψεων ή προφορικά στην περίπτωση έκτακτης διδακτικής επίσκεψης.


5.      Ο Σχολικός Σύμβουλος έχει λόγο στις διδακτικές επισκέψεις;
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 954 τ. Β΄/7.9.98) και το εδ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄/13.7.98) μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις για το περιεχόμενο του σχεδιασμού.

6.      Ο Σχολικός Σύμβουλος εγκρίνει τις διδακτικές επισκέψεις;
Από καμία διάταξη δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ο Σχολικός Σύμβουλος δεν εγκρίνει τις διδακτικές επισκέψεις. Εφόσον το κρίνει απαραίτητο μπορεί να εκφέρει γνώμη ως προς το περιεχόμενο της προγραμματισμένης επίσκεψης. Εφόσον δεν το πράξει έγκαιρα, θεωρείται δεδομένη η συμφωνία του με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (ως προς το περιεχόμενο του σχεδιασμού).

7.      Ποια υποχρέωση έχει ο Δ/ντής του σχολείου σχετικά με την υλοποίηση της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την πραγματοποίηση των διδακτικών επισκέψεων;
α) Να υποβάλλει το σχετικό πρακτικό για ενημέρωση στο Σχολικό Σύμβουλο ή να τον ενημερώσει προφορικά, εφόσον πρόκειται για έκτακτη επίσκεψη. Καλό είναι να αποφεύγεται η προφορική ενημέρωση και να προτιμείται η έγγραφη ενημέρωση ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις.
β) Να αποστείλει το σχετικό πρακτικό ή την απαιτούμενη φόρμα στο Διευθυντή Εκπαίδευσης για έγκριση.
γ) Μόνο σε ενδεχόμενες παρατηρήσεις του Σχολικού Συμβούλου για το περιεχόμενο της διδακτικής επίσκεψης οφείλει να τις θέσει υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων για πιθανή επαναξιολόγηση του περιεχομένου της διδακτικής επίσκεψης.

8. Η διδακτική επίσκεψη αφορά το σύνολο του διδακτικού ωραρίου των μαθητών;
       Σύμφωνα με το εδ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄/13.7.98) οι διδακτικές επισκέψεις έχουν διάρκεια μιας η περισσοτέρων διδακτικών ωρών.

9. Διδακτική επίσκεψη σε αθλητικό χώρο (γήπεδο μπάσκετ, ποδοσφαίρου, τένις κ.λπ.) μπορεί να πραγματοποιηθεί;
       Μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί ο αθλητισμός σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ  συμβάλλει στην ανάπτυξη των μαθητών, στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια, καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίζουν αθλήματα και αθλητικούς χώρους, καθώς και να γυμνάζονται σε αυτούς.

10. Μπορεί να πραγματοποιηθεί διδακτική επίσκεψη από όλο το σχολείο ή από ορισμένες τάξεις;
        Σύμφωνα με το εδ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998  στις διδακτικές επισκέψεις μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις.

11. Οι εκπαιδευτικοί που διαφωνούν με την εκπαιδευτική επίσκεψη είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν;
      Είναι υποχρεωμένοι γιατί σύμφωνα με το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 οι διδακτικές επισκέψεις δεσμεύουν για τη συμμετοχή όλους τους εκπαιδευτικούς και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Υ. Α. (ΦΕΚ 954 τ. Β΄/7.9.98), θεωρείται ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 1566/1985.

12. Ποια είναι η ώρα λήξης των διδακτικών επισκέψεων;
      Οι διδακτικές επισκέψεις μπορεί να λήξουν μέχρι το τέλος ωραρίου λειτουργίας του σχολείου ή και να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Σε σχολεία δηλαδή που λειτουργούν ως ολοήμερα μπορούν ορισμένες διδακτικές επισκέψεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να ολοκληρωθούν στις 5.45 μ.μ. 

13. Πόσες μετακινήσεις εκτός σχολείου μπορούν να γίνουν;
      Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 954 τ. Β΄/7.9.98) και το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄/13.7.98) οι μετακινήσεις (ολοήμερη εκδρομή, τακτικές και έκτακτες επισκέψεις) δεν υπερβαίνουν τις εννέα (9) ανά σχολική τάξη για κάθε διδακτικό έτος. Συνεπώς δεν προκύπτει από πουθενά πως μπορεί να υλοποιηθούν περισσότερες (π.χ. 12) ολιγόωρες διδακτικές επισκέψεις ή να γίνεται άθροισμα ωρών.

14. Για την υλοποίηση διδακτικών επισκέψεων απαιτείται συμμετοχή των ¾ των μαθητών της τάξης;
      Αυτό συμβαίνει μόνο στην πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής.

15. Τι συμβαίνει με τους μαθητές που δε λαμβάνουν μέρος στις διδακτικές επισκέψεις;
     Σύμφωνα με το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄/13.7.98) παραμένουν στην οικία τους μετά από έγκαιρη ενημέρωση των γονέων τους.

16. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του γονέα-κηδεμόνα;
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Υ. Α. (ΦΕΚ 954 τ. Β΄/7.9.98) απαιτείται έγκριση της συμμετοχής των παιδιών στις διδακτικές επισκέψεις από τους κηδεμόνες τους.

Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου