Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Χήρα με δύο 2 τέκνα μη εξαιρεθείσα από τη διαθεσιμότητα. Συμπέρασμα; ΄Εχουν δεσμευθεί να διώξουν τον κόσμο και θα το κάνουν χωρίς ενδοιασμούς

Α) Στο Νόμο 4172 23.07.2013 Άρθρο 11 ορίζει τα εξαρτώμενα μέλη.
Άρθρο 11

Εξαρτώμενα μέλη
1. Ως «εξαρτώμενα μελή» του φορολογούμενου, θεωρούνται:
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε  πηγής,
β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
 είναι ανήλικα έως 18 ετών ή  είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
− τέκνα του φορολογούμενου,
− αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
δ) ανιόντες,
ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.
2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.


Β) Στο ίδιο Νόμο 4172 23.07.2013 Άρθρο 82 παράγραφος 3 ορίζει
3. Κατ’ εξαίρεση της   προηγούμενης  παραγράφου, δεν  τίθεται σε     διαθεσιμότητα: α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γ) υπάλληλος, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, δ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου, και ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.


Παρατηρήσεις:

1)Στο άρθρο 11 μπαίνει εισοδηματικό  όριο 3000 ευρώ στις περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και 6000 ευρώ στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, όπου δηλαδή υπάρχουν εξαρτώμενα  μέλη. Στο άρθρο 82 μπαίνει εισοδηματικό όριο 12000 ευρώ στις περιπτώσεις β΄, γ΄, και  ε΄ της παραγράφου 3 όπου  δηλαδή  υπάρχου εξαρτωμένα μέλη. Επομένως το όριο των 6000 έγινε 12000 όπως είπε ο κ. Υπουργός Κ. Μητσοτάκης  στις περιπτώσεις των  εξαρτωμένων  μελών. Διευκρινίστηκε  διαφορετικά. ΓΙΑΤΙ ; Έτσι  τέκνα με αναπηρία 67%, ορφανά, χήρες και συμπαραστατούμενοι πετάχτηκαν στον Καιάδα. Ωραία Δικαιοσύνη.
 2) Εάν δεχθούμε ότι το εισοδηματικό όριο των 12000 ευρώ είναι για τον υπάλληλο τότε ισχύουν για τα εξαρτώμενα μέλη και τα άλλα  δύο εισοδηματικά όρια των 3000 ευρώ και των 6000 ευρώ αντίστοιχα. Έτσι τα εισοδηματικά όρια είναι τρία [3]. Τοίχος αδιαπέραστος.
3) Από τις  περιπτώσεις β΄, γ΄, και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 82 εξαιρεθήκαν μονό τρεις [3]   υπάλληλοι. Πολύ ωραία.
4) Γιατί στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 82 δεν μπήκε εισοδηματικό όριο; Υπάρχουν εκπαιδευτικοί δύο ταχυτήτων με διαφορετικές ανάγκες;
Φαίνεται ότι τα ανάπηρα και ορφανά τέκνα δεν πρέπει να ζήσουν.
Ευχαριστώ
Καλίνη Αγγελική 
Εκπαιδευτικός  Χήρα με δύο  [2] τέκνα μη εξαιρεθείσα.


Πηγή: Αλφαβήτα
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου