Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Απίστευτο. Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα από τον ΟΣΕ επίκαιρο μετά από 80 χρόνια!


 Διαβάστε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα που γράφηκε πριν  80 χρόνια και θα διαπιστώσετε πόσο κοντά στην σημερινή πραγματικότητα βρίσκεται. Ένα μήνυμα που κρύβει πλήθος μηνυμάτων μέσα του και που θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή οι σημερινοί  ταγοί της εξουσίας. 

 «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

'Αθήναι τη 1 'Ιανουαρίου 1933
ΓΕΝΙΚΗ Διεύθυνσις
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 284

Πρòς 
Το προσωπικόν παντός κλάδου και βαθμού

Περάσαμεν ένα έτος στενόχωρο διά την επιχείρησιν, αλλά και δι' όλους μας, πλέον στενόχωρον απò τα περασμένα. 

Καθ' όλα τα σημάδια τού καιρού, ο νέος χρόνος ατυχώς θα είναι ακόμη χειρότερος. Επομένως ό,τι σάς είπα την ιδίαν ημέραν πέρυσιν αληθεύει ακόμη η περισσότερον δια το νέον έτος. 

Διά να αντιμετωπίσωμεν την κατάστασιν αυτήν πρέπει να αφήσωμεν την ψευδαίσθησιν που μας εκυρίευσε τα τελευταία δέκα έτη που μας έφερεν εις το να πιστεύωμεν ότι η Ελλας είναι πλουσία και έκαμε να ξεχάσωμεν αυτό που έγραφεν ο Ηρόδοτος, ότι: της 'Ελλάδος παντοτεινός σύντροφος είναι η πενία». Πρέπει να περιορίσωμεν τας ανάγκας μας, όπως κάμνει κάθε άτομον του οποίου ελαττώνεται το εισόδημα. Άλλο φάρμακον δεν υπάρχει. 

Εγκαρτέρησις, φρόνησις και αυτοπεποίθησις είναι λοιπόν αι αρεταί που χρειαζόμεθα διά την εποχήν μας, μη λησμονούντες ότι είναι μεγάλο σήμερα πράγμα ότι η επιχείρησις μας πτωχή όπως είναι, εν τούτοις μας εξασφαλίζει το ψωμί, πράγμα το οποίον δεν συμβαίνει εις όλας τας επιχειρήσεις εις τον ίδιον βαθμόν και αυτήν την σύστασιν σάς απευθύνω μαζύ με την ευχήν να περάσητε με τας οικογενείας σας το νέον έτος με υγείαν.»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ π. Β. ΚΟΡΩΝΗΣ

Πηγή: http://sidirodromikanea.blogspot.gr

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝ. ΠΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου