Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Βαθμολογική εξέλιξη δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», το οποίο δόθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση η βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνεται ως εξής:


* Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης από τον βαθμό Ε΄ στον βαθμό Δ΄ διετής υπηρεσία στον βαθμό Ε΄, από τον βαθμό Δ΄ στον βαθμό Γ΄ δεκαετής υπηρεσία στον βαθμό Δ΄ και από τον βαθμό Γ΄ στον βαθμό Β΄ δεκαετής υπηρεσία στον βαθμό Γ΄.

* Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον βαθμό Δ΄ στον βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στον βαθμό Δ΄, από τον βαθμό Γ΄ στον βαθμό Β΄ οκταετής υπηρεσία στον βαθμό Γ΄ και από τον βαθμό Β΄ στον βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στον βαθμό Β΄.

* Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από τον βαθμό Δ΄ στον βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

* Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι αξιολογούνται με κριτήριο τη διοικητική ικανότητα, τη γνώση του διοικητικού έργου του φορέα, την πρωτοβουλία και ανάπτυξη καινοτομιών την εκπόνηση μελετών, την ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων συναφών προς τη φύση της υπηρεσίας. Επίσης, λαμβάνεται υπ' όψιν η άριστη συνεργασία με συνυπηρετούντες, η συμπεριφορά προς τους πολίτες, η ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση στη βάση επίτευξης στόχων.

Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100, με ανώτατο βαθμό τον αριθμό 100 και κατώτατο τον αριθμό 0.

Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, «οι οποίοι έχουν επιδείξει όλως εξαιρετική απόδοση στα καθήκοντά τους».

Με βαθμό από 75 έως 89 βαθμολογούνται οι πολύ επαρκείς υπάλληλοι, «οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα και περιστασιακά μόνο ενδεχομένως να χρειάζονται ελάχιστη υποβοήθηση στο έργο τους».

Με τους βαθμούς 60 έως 74 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι οι οποίοι «επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά υπολείπονται των παραπάνω κριτηρίων».

Με τους βαθμούς 50 έως 59 βαθμολογούνται οι μη ιδιαίτερα επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι «αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και μπορεί να χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους».

Με τους βαθμούς 40 έως 49 βαθμολογούνται οι μέτριοι υπάλληλοι «οι οποίοι κατά κανόνα χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους».

Με τους βαθμούς 25 έως 39 βαθμολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.

Με τους βαθμούς 1 έως 24 βαθμολογούνται οι ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία υπάλληλοι.


Βαθμολογία κάτω του βαθμού 60 πρέπει υποχρεωτικώς να αιτιολογείται και να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά και δεδομένα του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών παρατηρήσεων των προϊσταμένων του ή άλλων αντικειμενικών στοιχείων που να καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα.

Περισσότερα: http://www.tovima.gr
Αναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου